ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 29 Sayı : 1 Yıl : 2021
Index
Membership
Applications
Journal of Anesthesia Coronavirüs (COVID-19) Pandemi Sürecinde, Anestezistlerin Yaşadıkları Korku Düzeyleri ve Profilaksi Uygulamalarının Değerlendirilmesi [JARSS]
JARSS. 2021; 29(1): 25-31 | DOI: 10.5222/jarss.2021.40412

Coronavirüs (COVID-19) Pandemi Sürecinde, Anestezistlerin Yaşadıkları Korku Düzeyleri ve Profilaksi Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Seyda Efsun Ozgunay1, Figen Akca2, Derya Karasu1, Sermin Eminoglu1, Mehmet Gamlı1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Bursa
2Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Anestezistlerin çalışma alanları sebebiyle COVID-19 pozitif veya şüpheli hastalarla karşılaşma olasılıkları oldukça yüksektir. Bu çalışmada anestezistlerin pandemi sürecinde COVID-19 korkusu, medikal profilaksi, izolasyon ve genel yaklaşımlarını belirleyerek farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Türkiye genelinde çalışmakta olan anestezi öğretim görevlisi, uzman doktor ve araştırma görevlileri çalışmaya dahil edildi. Demografik verileri, COVID-19 korku ölçeğini, algıladıkları ağrı düzeyini ve kendilerine kullandıkları medikal profilaksi uygulamalarını içeren anket formunun linki elektronik posta ve WhatsApp üzerinden online olarak anestezistlere gönderildi.


BULGULAR: Araştırmaya 227 katılımcı dahil edildi. Katılımcıların %19’u COVID-19 pozitif veya şüpheli hasta ile hergün karşılaştığını belirtirken, %10.2’si hiç temas etmediğini belirtti. Kadın, uzman hekim ve kronik hastalığı olan katılımcılarda Covid-19 korkusu istatistiksel olarak anlamlı daha yüksek idi (sırasıyla, p=0.003, p=0.024 ve p=0.014). Pandemi başlangıcındaki COVID 19 yoğun bakım ünitesinde çalışan anestezistlerin algıladıkları korku düzeyi daha fazla idi (p=0.006). Sigara kullanma alışkanlığını değiştiren anestezistlerin COVID-19 korku skorları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p<0.001). Anestezistlerin proflaksi amacıyla yaklaşık yarısı vitamin desteği alırken dörtte biri hidroksiklorokin kullanıyordu.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu bulgular sonucunda Covid-19 korkusunun anestezistlerde belirgin etkiler ve profilaksi ihtiyacı yarattığı görülmektedir. Bu verilerin, yakın ve uzak gelecekte anestezistlerin korkularını azaltma ve psikolojik destek gerekliliği konusunda farkındalık oluşturacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Anestezist, COVID-19 korkusu, Profilaksi

Evaluation of Anesthetists' Fear Levels and Prophylaxis Practices in the Coronavirus (COVID-19) Pandemic

Seyda Efsun Ozgunay1, Figen Akca2, Derya Karasu1, Sermin Eminoglu1, Mehmet Gamlı1
1University of Health Sciences Bursa Yuksek Ihtisas Reseach And Training Hospital, Department of Anestesiology And Reanimation, Bursa, Turkey
2Uludağ University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences

INTRODUCTION: Due to the working areas of anesthesiologists, the possibility of encountering COVID-19 positive or suspected patients is very high. In this study, it was aimed to raise awareness by determining the fear of COVID-19, medical prophylaxis, isolation and general approaches of the anesthetists during the COVID-19 pandemic process.
METHODS: Anesthesia doctors in Turkey were included in the study. A questionnaire was prepared including demographic data, COVID-19 fear scale, perceived fear level and medical prophylaxis they used. The link was sent online to anesthetists via e-mail and WhatsApp.
RESULTS: Two hundred and twenty-seven participants were included in the study. While 19% of the participants met with COVID-19 positive or suspected patients every day, 10.2% stated that they never had contact. Fear of Covid-19 was statistically significantly higher in women, specialists and participants with chronic diseases (respectively, p=0.003, p=0.024 and p=0.014). Anesthetists working in the COVID 19 intensive care unit had a higher level of perceived fear at the beginning of the pandemic (p=0.006). Covid-19 scores of anesthetists who changed their smoking habits were found to be statistically significantly higher (p<0.001). About half of the Anesthetists were taking vitamin supplements for prophylaxis, while one fourth were using hydroxychloroquine.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of these findings, it is seen that the fear of Covid-19, in anesthetists, causes notable psychological effects and need for prophylaxis. We hope that these data will raise awareness in the near and distant future to protect the mental health of anesthetists and to reduce their fears by psychological support.

Keywords: Anesthesiologist, Fear of COVID-19, Prophylaxis

Seyda Efsun Ozgunay, Figen Akca, Derya Karasu, Sermin Eminoglu, Mehmet Gamlı. Evaluation of Anesthetists' Fear Levels and Prophylaxis Practices in the Coronavirus (COVID-19) Pandemic. JARSS. 2021; 29(1): 25-31

Sorumlu Yazar: Seyda Efsun Ozgunay, Türkiye
LookUs & Online Makale